Ἀπό τήν φουρτουνιασμένη θάλασσα τῆς ἀπελπισίας τῶν καιρῶν μας, ἀνεβαίνει πάλι τό φῶς τοῦ Αἰωνίου, ἡ Ἀνάσταση. «Πάσχα τερπνόν» ξαναποτίζει τά στήθη μας μέ τήν δροσιά τῆς ἀθανασίας. Περνῶντας μέσα ἀπό τήν «ἱερά καί πανέορτον, τήν σωτήριον νύκτα», βγαίνουμε στό