«Οι κυνηγοί βιώνουν τη φύση με αξίες και σεβασμό»

Κυνήγι = Σεβασμός στο θήραμα και την φύση

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Συμβουλευτείτε κυνηγετικό σύλλογο Δομοκού

Τηλ. 22320 22692

 

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2017-2018 από 20 Αυγούστου 2017 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018.

2.Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγιού τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος , που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1.Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Skolopax rysticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

2.Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγιού από 15.9.2017 μέχρι και 21.1.2018 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή) δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

3.Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα Θήρευσης μέχρι έξι (6) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Ειδικά στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια ο επιτρεπόμενος αριθμός αυξάνεται από έξι (6) θηρευόμενα άτομα σε δέκα (10),στην περίπτωση που σε περιοχές εκτός των παραπάνω η οικεία Δασική Αρχή κρίνει ότι χρειάζεται αύξηση της κάρπωσης του αγριόχοιρου είναι δυνατή, μετά από εισήγηση προς το ΥΠΕΝ η έκδοση υπουργικής απόφασης που να επιτρέπει την αύξηση αυτή. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.

4.Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2017 μέχρι 20.1.2018 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2017 μέχρι 28.2.2018 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι καθώς και στις ζώνες διάβασης από 20/8-14/9, το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο, στις Π.Ε. που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα.  Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της ανωτέρω παραγράφου 2.

5.Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1.Απαγορεύουμε το κυνήγι:

1.1 Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.

1.2 Στα εκτροφεία θηραμάτων.

1.3 Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.

1.4 Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.

1.5 Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής.

1.6 Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.

1.7 Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/τ.Β/18.12.85) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ415Β 23/2/2012) και ισχύει.

1.8 Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές απαγορευτικές αποφάσεις κυνηγίου λόγω πυρκαγιών όπως αναφέρεται στο σημείο 5 του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις.

1.9 Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

1.10 Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

2.Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης τους.

3.Η εκγύμναση επιτρέπεται των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

4.Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος  χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας) ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.