Πρόστιμο από την ΕΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Τo Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε χτες Τρίτη, προσφυγή της Ελλάδας, που ζητούσε την ακύρωση απόφασης της Eυρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία είχε παρακρατήσει 1,182 εκατ. ευρώ στον γεωργικό τομέα.

Η Επιτροπή καθορίζει τους όρους και κανόνες που εφαρμόζονται στη χρηματοδότηση των δαπανών που υπάγονται στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) με δύο ταμεία: το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί τις δαπάνες για τον τομέα των αγορών και το ΕΓΤΑΑ τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Η Επιτροπή, κατόπιν έρευνας που διενήργησε τον Οκτώβριο του 2014 σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, διαπίστωσε ότι η εφαρμογή του συστήματος πολλαπλής συμμορφώσεως δεν ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της Ένωσης κατά τα έτη υποβολής αιτήσεων 2012, 2013 και 2014 στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 1) κατά τους επιτόπιους ελέγχους έλειπαν ορισμένα στοιχεία που αφορούσαν την κανονιστική απαίτηση διαχείρισης (ΚΑΔ) για τη διατήρηση των άγριων πτηνών, 2) ότι, οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν ελέγχθηκαν κατά το έτος υποβολής αιτήσεων 2012, 3) ότι ο πίνακας αξιολογήσεως της έκθεσης ελέγχου δεν έδινε εναλλακτικές επιλογές στον επιθεωρητή όσον αφορά τη διαφοροποίηση των κυρώσεων αναλόγως της σοβαρότητας, της εκτάσεως και του διαρκούς χαρακτήρα της παραβάσεως (π.χ. για την ασφάλεια των τροφίμων) με αποτέλεσμα οι επιθεωρητές να μην έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε περίπτωσης παράβασης καθώς, επίσης, και 4) ότι σχετικά με το δείγμα ελέγχου που επέλεξε ο οργανισμός πληρωμών το 2012, τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς δεν ήταν κατάλληλα, δεδομένου ότι δεν ήταν αρκούντως συγκεκριμένα και δεν κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος των οικείων απαιτήσεων και προτύπων.

Επειδή για το ύψος του ποσού του υπολογιζόμενου κινδύνου δεν υπήρχε συμφωνία, η Επιτροπή τελικά εφάρμοσε κατ’ αποκοπή και εφάπαξ διορθώσεις, συνολικού ύψους 1.182.054,17 ευρώ, βάσει της εκτελεστικής της απόφασης (ΕΕ) 2017/1144. Κατά της απόφασης αυτής η Ελλάδα άσκησε προσφυγή ακύρωσης κατά το μέρος που της επιβλήθηκαν οι παραπάνω δημοσιονομικές διορθώσεις.

Στην απόφαση το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά ότι η Επιτροπή ορθώς έκρινε ότι οι επίμαχοι έλεγχοι δεν ήταν αποτελεσματικοί όσον αφορά τη διακρίβωση της τήρησης όλων των υποχρεώσεων εκ της ΚΑΔ και την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Επιπλέον, τόνισε ότι δεν μπορεί να προσαφθεί στην Επιτροπή ότι δεν αιτιολόγησε επαρκώς την προσβαλλόμενη απόφαση ούτε ότι παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας.

Το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει ότι η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε πλάνη εκτιμήσεως όσον αφορά τη δημοσιονομική διόρθωση λόγω αδυναμιών στην ανάλυση κινδύνου και ότι δεν ήταν υποχρεωμένη να εκθέσει αναλυτικότερη αιτιολογία σχετικά την απόρριψη των προτάσεων υπολογισμού και των στοιχείων εκτιμήσεως που προσκόμισαν οι ελληνικές αρχές.

Πρόστιμο από την ΕΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις