Μεγάλη Δευτέρα – Ανάμνηση της ξηρανθείσης συκής!

Το πρώτο ευαγγέλιο που εγράφη, λένε οι μελετητές της Καινής Διαθήκης, είναι του Μάρκου. Ο Μάρκος δεν ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Ιησού. Τα της ζωής και της διδασκαλίας του Ιησού πρέπει κατά το πλείστον να τα έμαθε από τον Πέτρο, του οποίου ήταν συνοδός. Πήγε μαζί του μέχρι και τη Βαβυλώνα. Οι μελετητές υποστηρίζουν ότι το ευαγγέλιο του Μάρκου εγράφη πριν από το 60 μ.Χ. Το περιστατικό που αφηγείται συνέβη την τελευταία εβδομάδα της ζωής του Ιησού, το 33 μ.Χ. Στις 9 του μηνός Νισάν, ημέρα Κυριακή, ο Μάρκος γράφει ότι ο Ιησούς εισέρχεται θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ. Όταν δε εβράδιασε, έφυγε με τους δώδεκα μαθητές του και πήγε στη Βηθανία, περίπου τέσσερα χιλιόμετρα μακριά, όπου διανυκτέρευσαν. Την επομένη, 10 του μηνός Νισάν (Μεγάλη Δευτέρα), φεύγουν από τη Βηθανία για τα Ιεροσόλυμα. Με τα λόγια του ευαγγελιστού:

Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασε• καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσα φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ• καὶ ἐλθὼν ἐπ’ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα• οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων, καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ• μηκέτι ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μηδεὶς καρπὸν φάγοι. Καὶ ἤκουον οι μαθηταὶ αὐτοῦ. (Mκ 11:12-14).

Ο Μάρκος συνεχίζει την αφήγηση και γράφει για τη βίαιη εκδίωξη των εμπόρων και αγοραστών και κολλυβιστών από τον ναό. Μετά τα συμβάντα στον ναό, όταν άρχισε να σκοτεινιά, βγήκαν έξω από τα Ιεροσόλυμα (στίχ. 15-19). Ο Μάρκος δεν γράφει πού επέρασαν τη νύχτα. Πρέπει να επέστρεψαν στη Βηθανία, γιατί διαβάζουμε ότι την επόμενη μέρα, 11 του μηνός Νισάν (Μεγάλη Τρίτη),

Καὶ προπορευόμενοι πρωὶ εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ριζῶν καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ• ραββί, ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται. (Μκ 11:20-21).

Καὶ ὅταν στήκητε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν.

Τούτο δε έκαμε ο Κύριος, δια να συμβολίση την καταδίκην, που επερίμενε τους Γραμματείς και Φαρισαίους, οι οποίοι είχαν την εξωτερικήν εμφάνισιν της ευσεβείας, όχι όμως την δύναμιν και την αρετήν αυτής (Η Καινή Διαθήκη, ό.π., σ. 91).

 

Μεγάλη Δευτέρα – Ανάμνηση της ξηρανθείσης συκής!