Χρυσαφένιοι βοσκότοποι Αγόριανης

<<Ως συνιδιοκτήτης του Ιδιωτικού δάσους Αγόριανης που αριθµεί σε έκταση 54.000 στρεµµάτων, το οποίο αναγνωρίσθηκε ως ιδιωτικό συνιδιόκτητο υπέρ των κατοίκων της Αγόριανης (Εκκάρας ∆οµοκού Φθιώτιδας) εξ αδιαιρέτου µε την αριθ. 146504/23-12-1936 απόφαση του υπουργού γεωργίας που στηρίχθηκε στην 926/27-11-1936 γνωµοδότηση του συµβουλίου ιδιοκτησίας δασών (Σ.Ι.∆) διαπίστωσα τα εξής: Κατέχοντας αγροτική εκµετάλλευση µε τον γιό µου επισκέφθηκα ένα Κέντρο Υποβολής ∆ηλώσεων ΟΣ∆Ε στη Φθιώτιδα για να υποβάλλω ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

Κατά τη διάρκεια υποβολής της δήλωσης είδα ότι διπλανά κτήµατα δηλώνονται βοσκότοποι που ανήκουν στο παραπάνω συνιδιόκτητο αγρόκτηµα από αγνώστους για την περιοχή µου «αγρότες». Απόρησα πως σε ένα εξ αδιαιρέτου κτήµα µπορεί κάποιος να νοικιάσει έκταση χωρίς την συναίνεση των συνιδιοκτητών. Ρώτησα την υπάλληλο του ΚΥ∆ αν µπορεί κάποιος να δηλώσει βοσκότοπο σε εξ αδιαιρέτου κτήµα και µε ενηµέρωσε ορθά – κοφτά ότι σε εξ αδιαιρέτου εκτάσεις δεν γίνεται. Ξεκίνησα το ψάξιµο και το ξεδίπλωµα του παράνοµου κουβαριού. Μετά από µια µικρή έρευνα που έκανα διαπίστωσα ότι µεγάλο µέρος της έκτασης (χιλιάδες στρέµµατα) του παραπάνω κτήµατος χρησιµοποιείται παράνοµα από επιτήδειους που το δηλώνουν ως βοσκότοπο µε εικονικά µισθωτήρια.

Αναφέρω ότι κάποιοι υποτιθέµενοι «αγρότες» δηλώνουν εκτάσεις (βοσκότοπο) στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης µε εικονικά µισθωτήρια (µε αληθοφανή χαρακτήρα αφού έχουν θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής) αλλά άκουσον άκουσον η αξία του µισθώµατος είναι από 0,20 έως 0,50 λεπτά του ευρώ το στρέµµα (για να είναι κάτω των 980 ευρώ που δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται στη ∆ΟΥ), µε σκοπό να εισπράξουν και να κατοχυρώσουν µέρος των οικονοµικών ενισχύσεων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριµένα «έξυπνοι» φερόµενοι ως αγρότες- κτηνοτρόφοι χωρίς βέβαια να ασκούν αγροκτηνοτροφική δραστηριότητα, µισθωτοί υψηλόβαθµοι υπάλληλοι, µε την ανοχή και τη συµµετοχή ορισµένων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ (που ξεχνούν ίσως κάποιοι ότι οι ελεγκτές ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα), µε χαλκευµένα παραστατικά (ενοικιαστήρια) υπογεγραµµένα από δήθεν κατόχους ιδιόκτητων εκτάσεων δήλωσαν και δηλώνουν στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης έκταση χιλιάδες στρέµµατα ως βοσκότοπο σε εξ αδιαιρέτου συνιδιόκτητες εκτάσεις στο Ιδιωτικό ∆άσος Αγόριανης (Εκκάρας) καθώς και σε εκτάσεις ∆ηµόσιες ∆ιακατεχόµενες της Τ.Κ. Μακρυρράχης.

Εκτάσεις µε βοσκότοπο που το 2017-2018 χρησιµοποιήθηκαν ως τεχνική λύση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και σήµερα πιθανόν µε τις ευλογίες των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πέρασαν στα χέρια επιτήδειων για να καρπωθούν τις ενισχύσεις (δικαιώµατα) εκατοµµυρίων ευρώ. Βέβαια όχι µόνο να καρπωθούν για µια χρονιά, αλλά και να κατοχυρώσουν νέα δικαιώµατα (ενισχύσεις) από το Εθνικό Απόθεµα, για την επόµενη πενταετία της νέας ΚΑΠ 2021-2026. Πέρα από τα παραπάνω είχαν και έχουν το θράσος να εκµεταλλεύονται και τα προγράµµατα 2.1.1 και 2.1.2 εξισωτική ενίσχυση (ενισχύσεις που χαρακτηρίζονται από φυσικά η άλλα ειδικά µειονεκτήµατα του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020).Την ίδια στιγµή κτηνοτρόφοι άνθρωποι της πάλης, του µόχθου δηλώνουν ότι µοιράζονται έκταση όση περισσεύει από τους επιτήδειους παραβάτες για να µπορέσουν να τύχουν ενίσχυση και να συντηρήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο.

Με ψεύτικά συµβόλαια προσπαθούν να καρπωθούν εκτάσεις που δεν τους ανήκουν, αλλά δηλώνονται βοσκότοποι

Όταν κάποιος κάνει συµβόλαιο στο όνοµά του την «πλατεία Οµονοίας» και του το µεταγράψουν κιόλας, η «Οµόνοια» θα είναι δική του αν κανένας δεν αντιδράσει. Κάπως έτσι συµβαίνει και στο ιδιωτικό ∆άσος Αγόριανης. Άνθρωποι επιτήδειοι κατάφεραν να κάνουν συµβόλαια στο όνοµά τους τεράστιες εκτάσεις από το ιδιωτικό µας δάσος, αλλά και ορεινές καλλιεργήσιµες εκτάσεις που σήµερα τις δηλώνουν οι ίδιοι ή τις νοικιάζουν σε τρίτους και αποκοµίζουν τεράστια ποσά από κοινοτικές ενισχύσεις. Ένα εµπόδιο είχαν µόνο που οι εκτάσεις αυτές είναι εξ αδιαιρέτου, αλλά κι αυτό το εµπόδιο το ξεπερνούν αφού οι «πρόθυµοι» υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ασκούν κανέναν έλεγχο µε το αζηµίωτο απ’ ότι φαίνεται ή δίνουν στους ίδιους ή σε συγγενικά τους πρόσωπα εκτάσεις στο ιδιωτικό δάσος Αγόριανης ή στο δηµόσιο διακατεχόµενο δάσος Μακρυρράχης για να δηλώσουν βοσκοτόπους και να τύχουν οικονοµικών ενισχύσεων.

∆ηµόσιες διακατεχόµενες εκτάσεις βαφτίζονται ιδιωτικές

Όσον αφορά τους βοσκοτόπους που δηλώνονται στην κτηµατική περιφέρεια Μακρυρράχης, τις εκτάσεις αυτές θα µπορούσε να µισθώσει µόνο το Ελληνικό ∆ηµόσιο (ο ∆ήµος ∆οµοκού µε την κοινότητα Μακρυρράχης), γιατί όλες οι εκτάσεις της κτηµατικής αυτής περιφέρειας σύµφωνα µε την αριθ. 186781/10-07-1939 απόφαση του υπουργού Γεωργίας, αναγνωρίσθηκαν ως ∆ηµόσιες ∆ιακατεχόµενες και θα διαχειρίζονται από το νοµικό πρόσωπο της κοινότητας Μακρυρράχης.

Εποµένως µισθωτήρια για βοσκότοπο από άλλον πλην του προέδρου της Κοινότητας Μακρυρράχης δεν θα µπορούσαν να δοθούν, άρα αυτά που χορηγήθηκαν είναι εντελώς παράνοµα και πλαστά και πρέπει να ελεγχθούν και να σταλούν στον εισαγγελέα ….

Με ποιόν και µε τι αντάλλαγµα υπάλληλοι που έχουν πρόσβαση στο σύστηµα του ΟΣ∆Ε δηλώνουν οι ίδιοι ή προτρέπουν συγγενείς, γνωστούς και φίλους να προβούν σε τέτοιες ενέργειες; Πόσο παράνοµο αλλά και ανήθικο µπορεί να είναι άραγε; Ποιος θα το κρίνει;  Ποιος έδωσε τις πληροφορίες να δηλώσουν άγνωστοι στην περιοχή µας χιλιάδες στρέµµατα έκταση σε βοσκότοπο χωρίς να έχουν πιθαµή γης αλλά ούτε ένα κεφάλι ζώου; Αναρωτιέµαι άραγε αυτή είναι η πορεία των οικονοµικών ενισχύσεων που δίνει η ΕΕ;

Εµπλεκόµενοι στο µεγάλο φαγοπότι φαίνεται να είναι αγρότες, Κ.Υ.∆ (Κέντρα υποβολής δήλωσης ΟΣ∆Ε), µισθωτοί , υπάλληλοι, γιατροί, µηχανικοί, εκπαιδευτικοί και τέλος υψηλόβαθµα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ…

Σύµπτωση, πλεκτάνη ή απάτη;

Για κάθε στρέµµα το ποσό ενίσχυσης που εισπράττουν είναι 25 ευρώ βασική ενίσχυση +15 ευρώ πρασίνισµα +12 ευρώ εξισωτική γιατί «βόσκουν ζώα σε αντίξοες συνθήκες» = 50 ευρώ το στρέµµα συνολικά.

Είναι οι «έξυπνοι» που εκµεταλλεύονται την αποδιοργάνωση των υπηρεσιών και την άγνοια των κτηνοτρόφων µας. Ποιές άραγε επιτροπές και ποιες υπηρεσίες επέτρεψαν να γίνει κάτι τόσο απλό γι’ αυτούς, τόσο πολύ δύσκολο για τους κτηνοτρόφους µας;

ΠΗΓΗ agronews.gr

 

Άρθρό καταγγελία : Κοινοποιήθηκε στο www.ekkara.gr από τον Δημήτρη Μπίκα , Θανάση Χάνη

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο ekkara.gr εκφράζουν απαραίτητα τους συντάκτες τους κι όχι υποχρεωτικά την ιστοσελίδα. Ο ιστότοπος δεν λογοκρίνει τις γνώμες των αρθρογράφων της και των άρθρων τους αλλά προστατεύει τα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα.

 

Χρυσαφένιοι βοσκότοποι Αγόριανης